Regulamin świadczenia usług w Feet Clinic - Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych i medycznych, zwane dalej: Usługą lub Usługami, która jest świadczona w Feet Clinic Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran (Feet Flinic TCPiLR) mieszczącym się w Gdyni, przy ul. Rdestowa 144, które jest zwane dalej: Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran prowadzonym przez TCPP Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 144 u/1.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w związku ze skorzystaniem z Usług oferowanych przez Feet Clinic TCPiLR.
 3. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, który wiąże każdego Pacjenta dobrowolnie korzystającego z Usług oferowanych przez Feet Clinic TCPiLR.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem realizacji Usługi Podologicznej lub Medycznej. Samodzielnie dokonywać rejestracji oraz korzystać Wizyt nie mogą także osoby ubezwłasnowolnione całkowicie albo częściowo, a także z innychprzyczyn mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę
 1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem ekstraordynaryjnych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Podczas rezerwowania wizyty każdorazowo (w przypadku pierwszej jak też kolejnych wizyt) należy dokłanie wskazać rodzaj usługi, która ma zostać planowo zrealizowana w terminie wizyty.
 2. Wizyty w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja w:

poniedziałki od 12:00 do 20:00,

wtorki od 8:00 do 20:00,

środy od 8:00 do 20:00,

czwartki od 8:00 do 20:00,

piątki od 8:00 do 19:00.

 1. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran. Przy pierwszorazowej rejestracji na Usługę Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran pobiera zadatek w wysokości 20% kwoty przewidzianej za daną Usługę zgodnie z obowiązującym w dniu Rejestracji Cennikiem Usług. Co do zasady płatność za Usługę uiszcza się po udzieleniu świadczenia, jednak w przypadku pierwszej wizyty danego Pacjenta spełnienie w/w warunku jest konieczne dla skutecznej rejestracji terminu planowanej Wizyty.
 2. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana. Fakt pozostawania wpisanym na listę rezerwową nie uprawnia Pacjenta do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w wypadku nieudzielenia świadczenia z uwagi na niewiążący charakter listy rezerwowej i pierwszeństwo Pacjentów z listy właściwej Rejestracji.
 3. Podczas Rejestracji Pracownik Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent. Oszacowany czas trwania Usługi nie jest wiążącym Pracownika wykonującym Usługę okresem, a jedynie planowaną i przewidywaną jednostką czasową. Czas świadczenia Usługi w rzeczywistości może być odpowiednio krótszy lub dłuższy z uwagi na konieczność zachowania najwyższych standardów jej świadczenia. W przypadku umówienia wizyty w Feet Clinic na konkretną usługę, nie ma możliwości poinformowania w planownym dniu jej udzielenia o rezygnacji z jednej usługi i wybrania innej. Wynika to z istnienia różnych okresów czasowych przewidzianych na profesjonalne udzielenie usługi, stąd zmiany w zakresie planowanych usług należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed jej udzieleniem.
 4. Podczas rejestracji telefonicznej pracownik Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran poprosi o podanie następujących danych; Imię i nazwisko;numer telefonu do kontaktu; informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu podarunkowego; informację jaka dokładnie usługa będzie wykonywana.
 5. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: recepcja@feetclinic.pl lub w formie mms'a zdjęcia stopy lub jej części. W tym wypadku utrwalone fotografie wizerunków fizycznych Pacjentów służą jedynie do prawidłowemu zaplanowaniu Usługi/Wizyty.
 6. W okresie od 24 do 48 godzin przed umówionym terminem Wizyty, Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty – także wiadomością tekstową SMS.
 7. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS - najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 12:00, Wizyta ta zostanie przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran automatycznie uznana za nieaktualną.

 

§ Rezygnacja z Wizyty lub zmiana terminu Wizyty
 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran i trwa dłużej niż 15 minut, Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 10 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran, które wyrazi zgodę napóźniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może być krótsza.
 4. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty z przyczyn niezależnych. W takim wypadku Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zaproponuje nowy dla Pacjenta termin Wizyty.
 5. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran.
 6. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów wymagających natychmiastowej konsultacji - przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 48 godziny przed zaplanowaną wizytą. W razie uchybienia wskazanemu terminowi na odwołanie Wizyty, uiszczony przez Pacjenta na poczet Usługi zadatek ulega przepadkowi tj. nie jest zwracany.
 8. W sytuacji potwierdzenia przez Pacjenta stawienia się na Wizytę, a następnie odwołania Wizyty na mniej niż 12 godzin przed jej terminem realizacji albo niestawienia się na Wizytę mimo wcześniejszego jej potwierdzenia bez jakiejkolwiek informacji dla Feet Clinic TCPiLR – Pacjent zobowiązany jest pokryć koszt w wysokości 100% ceny przewidzianej za daną Usługę, której realizacja nie doszła do skutku.
 9. W sytuacji dwukrotnego niestawienia się przez Pacjenta na zarejestrowaną umówioną wcześniej telefonicznie bądź innym kanałem komunikacji do tego przewidzianym Wizytę, Pacjent może zarejestrować się na Wizytę po raz kolejny (trzeci) wyłącznie z akceptacją warunku polegającego na tym, iż Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w takichokolicznościach pobiera z góry przed wykonaniem Usługi opłatę w wysokości 100% przewidzianej kwoty za rejestrowaną planowaną Usługę, a także opłatę w wysokości 100% za niezrealizowane, a zarezerwowane wspomniane dwie wizyty.
 10. W sytuacji zaplanowania Wizyty i czasu jej trwania obejmujących świadczenie więcej niż jednej Usługi, Pacjent zobowiązany jest do zapłaty za wszystkie planowane Usługi podczas planowanej Wizyty – także w wypadku rezygnacji z części Usług i realizacji tylko niektórych, wybranych przez Pacjenta. Rezygnacja przez Pacjenta z którejkolwiek z Usługna miejscu, w sytuacji kiedy rejestrował się on i wyrażał wolę do udzielenia mu kilku świadczeń w czasie jednej Wizyty – pokrywa on koszt Wizyty składających się z wszystkich zaplanowanych w tym terminie Usług. Dopuszczalna jest rezygnacja z części Usług przed ustalonym terminem Wizyty (z zachowniem terminów wynikających z niniejszego Regulaminu) i w tej sytuacji Pacjent nie pokrywa kosztów nieprzeprowadzonych Usług.
 11. Nieodwołanie lub niepojawienie się Pacjenta na umówionym terminie wizyty w związku z brakiem wysłania przez Feet Clinic tekstowej wiadomości SMS przypominającej o wizycie, nie zwalnia Pacjenta z odpowiedzialności za uiszczenie kosztów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wiadomość tekstowa ma charakter przypominający i jej niewysłanie nie tworzy możliwości bezpłatnego odstąpienia od wizyty bez uprzedniej informacji w przewidzianym trybie.

 

§ Przebieg Wizyty
 1. Usługi wykonywane w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności lub wykształcenie potrzebne do prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem. Informacje uzyskiwane w drodze procedury KARTY WYWIADU są niezbędne z uwagi na troskę o jakość świadczonych usług i stan zdrowia Pacjentów.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi na życzenie pacjenta.
 4. Rodzaje Usług świadczonych przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran dostępne są na stronie internetowej Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran pod adresem: www.feetclinic.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także pod wskazanym na stronie internetowej numerem telefonu: 794-220-033.
 5. W trakcie prowadzonej wizyty,  specjalista posiada uprawnienie do dokonywania fotografii miejsca zabiegu, z poszanowaniem poufności pacjenta. Procedura wykonywania zdjęć w toku zabiegu lub wizyty stanowi integralną część obsługi, mającej na celu dostarczenie adekwatnej dokumentacji klinicznej w celu zapewnienia właściwej diagnozy i terapii, bądź leczenia. W związku z powyższym, do uprawnienia specjalisty do wykonywania wymienionych fotografii nie jest wymagana zgoda pacjenta.

 

§ Płatność
 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran pod adresem: www.feetclinic.pl
 2. W Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran udostępnia się następujące formy płatności:
 • Gotówka (w walucie PLN)
 • Karta płatnicza.
 • Bon podarunkowy.
 • Przelew na wskazany numer rachunku bankowego – z zastrzeżeniem, iż ta forma płatności dotyczy wyłącznie uiszczanych zaliczek bądź zadatków, nie jest natomiast zwykłą formą płatności za usługę.
 1. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta – sprecyzowane w niniejszymRegulaminie.
 2. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent, w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lubpłatności kartą płatniczą, wybór w tym wypadku pozostaje w decyzji Pacjenta.
 3. W sytuacji zakupu bonów podarunkowych na realizację Usługi, to osoba której udzielona ma być Usługa składa oświadczenie woli dotyczące rodzaju świadczenia, jakie będzie jej udzielone. Niedopuszczalne jest określenie rodzaju Usługi przez osobę trzecią, chociażby była osobą finansującą zakupienie bonu podarunkowego. Niezależnie od rodzaju płatności to Pacjent, któremu Usługa ma zostać udzielona, wyraża dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie konkretnego zabiegu/udzielenie usługi.

 

§ Procedura reklamacyjna
 1. Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację,Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną. Pierwszy dzień terminu siedmiu dni należy liczyć od dnianastępującego po wykonaniu Usługi.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: recepcja@feetclinic.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną. Za termin otrzymania Reklamacji należy rozumieć dzień skutecznego doręczenia listu poleconego lub otworzenie po raz pierwszy przez Pracownika administrującego skrzynkę pocztową danej wiadomości e-mailowej zawierającej Reklamację Pacjenta.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną, Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Wybór w tym zakresie należy do Pacjenta. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne formyrekompensaty Pacjentowi, uwzględniając indywidualne czynniki i okoliczności stanu faktycznego.
 5. W przypadku kwestionowania jakości Usługi bezpośrednio po jej wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji, tj. wynikających z winy udzielającego Usługi Pracownika w postaci niedotrzymania ogólnie przyjętych standardów świadczenia danej Usługi lub rażących zaniedbań przy jej udzielaniu albo także uchybień wysokiej wagi w postaci braku staranności przy świadczeniu Usługi.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiaki, siniaki, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane produkty - jeżeli objawy te związane są charakterystyczne i typowe dla danej Usługi lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta. W razie wątpliwości Pacjentadotyczących typowych powikłań występujących w związku ze świadczeniem konkretnej Usługi, które są normalnymi ich następstwami i nie powodują znacznego zagrożenia dla stanu zdrowia Pacjenta, powinien on zwrócić się do świadczącego Usługę Pracownika celem powzięcia takiej informacji, tak by wykluczyć ewentualne bezpodstawne występowanie z Reklamacją po wykonanej Usłudze, na którą dobrowolnie się Pacjent zdecydował.

 

§ Odpowiedzialność
 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran.
 4. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, wskazaniami aktualnej wiedzy i w sposób nieustępujący powszechnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent celem minimalizacji ryzyka jakichkolwiek powikłań jak też utrzymaniu skuteczności udzielonych mu świadczeń i usług zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały mu udzielone mu podczas Wizyty. Niezastosowanie się do treści tychże zaleceń może skutkować krótszym okresem trwania efektów usługi lub jegozniweczeniem, za które świadczący Usługi odpowiedzialności nie ponosi.
 6. Po wykonanej Usłudze, Pacjentowi – na jego życzenie - może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze.
 7. Osoby niepełnoletnie, a w szczególności poniżej ukończonego 16 roku życia nie mogą przebywać w gabinetach w których realizuje się Usługi w sytuacji, o ile sami nie są Pacjentami. Ze względów bezpieczeństwa Pacjentów i konieczności utrzymania profesjonalnego charakteru udzielanych usług, niedopuszczalne jest także pozostawianie niepełnoletnich dzieci bez opieki osoby dorosłej w poczekalni lub innych miejscach na terenie obiektu w czasie realizacji Usługi na rzecz Pacjenta. Niezastosowanie się do postanowienia w niniejszym punkcie może skutkować odmową realizacji Usługi, także w przewidzianym terminowo dniu jej udzielenia.
 8. Każdorazowo przez przystąpieniem do realizacji Usługi, Pacjent jest pytany o zgodę na jej udzielenie oraz ma prawo do uzyskania informacji na temat przebiegu procedury udzielanej Usługi. Pacjent wyraża swoją zgodę będąc w pełni świadomym i rozumie jej znaczenie.

 

§ Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, a także urządzeń podgrzewających wkłady tytoniowe. Na terenie placówki wszystkie przebywające osoby zobligowane są także do przestrzegania zakazu spożywania jakichkowiek napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran, który dostępny jest w recepcji.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2023 roku do odwołania bądź wprowadzenia nowego Regulaminu.