Regulamin świadczenia usług w Feet Clinic - Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych i medycznych, zwane dalej: Usługą lub Usługami, która jest świadczona w Feet Clinic Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran mieszczącym się w Gdyni, przy ul. Rdestowa 144, które jest zwane dalej: Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran  prowadzonym przez TCPP Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 144 u/1.
2. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wizyty w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja w poniedziałki od 12:00 do 20:00, wtorki od 12:00 do 20:00, środy od 8:00 do 16:00, czwartki od 8:00 do 16:00, piątki od 10:00 do 18:00.
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji Pracownik Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran
w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji Pracownik Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran poprosi o podanie następujących danych;
1. Imię i nazwisko
2. numer telefonu do kontaktu;
3. adres e-mail;
4. wiek Pacjenta;
5. informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego
7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: recepcja@feetclinic.pl zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem Usługi w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
9. Na 24-48 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
10. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
2. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran i trwa dłużej niż 15 minut, Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
3. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
5. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zaproponuje nowy termin Wizyty.
6. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran.
7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi wykonywane w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi.
2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
4. Rodzaje Usług świadczonych przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran dostępne są na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Podologii pod adresem: www.feetclinic.pl

§ 5. Płatność

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran pod adresem: www.feetclinic.pl
2. W Trójmiejskim Centrum Podologii i Leczenia Ran udostępnia się następujące formy płatności:
1. Gotówka
2. Przelew
3. Bon podarunkowy
3. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem przelewu.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: recepcja@feetclinic.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane produkty - jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran.
4. Trójmiejskie Centrum Podologii i Leczenia Ran nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej Pacjentami może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Na obszarze Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
3. Na obszarze Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Trójmiejskiego Centrum Podologii i Leczenia Ran.
5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.11.2021___________
7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.